امنیت، مدیریت کاربران، دسترسی با نگاه عمیق و سلسله مراتب سازمان در 
Microsoft Dynamics CRM - 365 - 2016- 2018
1- مفهوم واحد کسب و کار ، کاربران و تیم ها در MS CRM
2- مفهوم نقش امنیتی در تعامل با واحد کسب و کار
3- درک ویژگی های امنیت MS CRM
4- پیاده سازی چارت سازمانی در MS CRM (مدیریت شعبات و واحد های مستقل )
5- تعریف کاربر در AD
6- ایجاد و مدیریت کاربران در MS CRM
7- ایجاد و مدیریت تیم ها
8- ویرایش و ایجاد سطوح دسترسی جدید In-depth بر اساس نقش های امنیتی
9- اختصاص سطوح دسترسی به کاربران و تیم ها
10- اشتراک گذاری
11- تمایز تیم های مالکیتی و تیم های دسترسی
12- ایجاد قالب های دسترسی تیمی
13- تیم ها، کاربران (ایجاد و تمایزات)
 


دوره آموزش سفارشی سازی

اتوماسیون بازاریابی مایکروسافت CRM

امنیت و مدیریت کاربران در مایکروسافت CRM

اتوماسیون فروش در مایکروسافت CRM

دوره آموزش گزارش سازی

اتوماسیون اداری در مایکروسافت CRM

آموزش نصب و راه اندازی مایکروسافت CRM