اتوماسیون اداری و ارتباطات، به همراه اطلاعات پایه در
Microsoft Dynamics CRM - 365 - 2016- 2018
1 - مفهوم اتوماسیون الکترونیکی و تعریف ERP
2- مفهوم اتوماسیون ارتباطات
3 - واحد های کسب و کار و چارت سازمانی در MS CRM
4- مفهوم تیم ها، کاربران (ایجاد و تمایزات)
5 - مفهوم کارتابل ها (صف ها) و کاربرد آنها
6 - مفهوم مشتری - شرکت (ایجاد، بروزرسانی، فعال، غیر فعال) 
7 - مفهوم مشتری – شخص
8- فعالیت ها:
       مدیریت وظایف
       مدیریت تماس های تلفنی
       مدیریت ایمیل ها
       مدیریت فکس ها
       مدیریت نامه ها
       مدیریت قرارملاقات ها
       سایر فعالیت ها
9-  محول کردن، ارجاع دادن فعالیت ها
10- اشتراک فعالیت ها
11- ارتباط فعالیت با موجودیت ها (مربوط به)
12- درک و استفاده از تقویم شخصی
13- فعالیت ها - فعالیت های خدماتی
14- درک و استفاده از تقویم سازمان
15- تنظیمات شخصی
16- تنظیمات و قوانین خبر خوان و اخبار  جدید در MS CRM
17- جست و جو سراسری
18- جست و جوی عمومی (فیلتر در نماها)
19- جست و جوی پیشرفته
20- ایجاد نمای شخصی
21- نمودار ها - سیستمی - شخصی
22- داشبوردها - سیستمی - شخصی
23- اطلاعات پایه - تعطیلات کسب  کار مفاهیم و کاربرد ها
24- اطلاعات پایه - سایت ها
25- اطلاعات پایه -  ارزها (تنظیم چند ارز همزمان)
26- اطلاعات پایه -  نقش های ارتباطی
27- اطلاعات پایه - نقش های اتصالی
28- اطلاعات پایه - موضوعات (درخت دسته بندی سازمان)
29- اطلاعات پایه - تنظیم دوره های مالی


دوره آموزش سفارشی سازی

اتوماسیون بازاریابی مایکروسافت CRM

امنیت و مدیریت کاربران در مایکروسافت CRM

اتوماسیون فروش در مایکروسافت CRM

دوره آموزش گزارش سازی

اتوماسیون اداری در مایکروسافت CRM

آموزش نصب و راه اندازی مایکروسافت CRM