دوره آموزشی اتوماسیون بازاریابی در
Microsoft Dynamics CRM - 365 - 2016- 2018
سرنخ ها - مفهوم مشتری بالقوه، ایجاد و مدیریت
سرنخ ها - تایید صلاحیت، صلب صلاحیت و بازگشایی مجدد
سرنخ ها - تعیین ذینفعان و اتصال به رقبا
لیست های بازاریابی - مفهوم ، ایجاد و کاربرد
کمیپن ها - مفهوم کلی و سناریو ها
کمیپن ها - ایجاد و مدیریت
کمیپن ها - برنامه ریزی کمپین
کمیپن ها - بودجه بندی کمپین ها و بازده پولی آنها
کمیپن ها - توزیع فعالیت های تبلیغی در کمپین
کمپین های اجرایی - تله مارکتینگ
کمپین های اجرایی - فکس مارکتینگ
کمپین های اجرایی - ایمیل مارکتینگ
کمپین های اجرایی - نامه مارکتینگ
کمپین های اجرایی - SMS مارکتینگ
کمپین های اجرایی - Face to Face مارکتینگ
کمپین های سریع
تعقیب و ردیابی پاسخ کمپین
تبدیل پاسخ کمپین به سرنخ
مستندات فروش (بروشور ها و تبلیغات مستند)
فهمیدن نقش رکوردهای سرنخ و فرصت
مدیریت گردش فرآیند تبدیل سرنخ به فرصت
ردیابی سرنخ ها
دسته بندی درختی اطلاعات در CRM
ادغام رکورد ها
تشخیص رکوردهای تکراری
ویرایش دسته ای رکورد ها
ارسال ایمیل مستقیم به یک رکورد
افزودن به لیست بازاریابی
اشتراک، محول کردن مشتریان و سرنخ ها
مدیریت گردش فرآیند تبدیل سرنخ به فرصت
استفاده از گزارشات سیستمی بازاریابی
استفاده از داشبورد های بازاریابی


دوره آموزش سفارشی سازی

اتوماسیون بازاریابی مایکروسافت CRM

امنیت و مدیریت کاربران در مایکروسافت CRM

اتوماسیون فروش در مایکروسافت CRM

دوره آموزش گزارش سازی

اتوماسیون اداری در مایکروسافت CRM

آموزش نصب و راه اندازی مایکروسافت CRM